Στοιχεία Εταιρείας

Αριθμός ΓΕΜΗ
137405701000
EUID
ELGEMI.137405701000
Διακριτικοί Τίτλοι
ALFA CARBONALFA CARBON (απόδοση με Λατινικούς χαρακτήρες)
Επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες
ALFA CARBON MONOPROSOPI IKE
ΑΦΜ
800702706
Ημ/νία Σύστασης
04/01/2016
Νομική Μορφή
ΙΚΕ
Κατάσταση
Ενεργή
 από 04/01/2016
Διεύθυνση
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΚΑΡΑΒΙΑ 50, ΑΘΗΝΑ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, 11144
Ιστοσελίδα
https://www.alfacarbon.gr
e-shop
(Δεν βρέθηκε κάποιο στοιχείο)
Aρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Επιμελητηρίου
Εμπορικό
Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου
303039
Τηλέφωνο Επικοινωνίας Επιμελητηρίου
2103604815-9
Ιστοσελίδα Επιμελητηρίου
Ημερομηνία Εγγραφης
04/01/2016
  
Κεφάλαιο 1.000,00 €
Είδος Μετοχών
Αριθμός Μετοχών
Αξία
  
Σκοπός
(α) Η εισαγωγή, εξαγωγή, συσκευασία, διάθεση και εμπορία χονδρικώς ή λιανικώς κάρβουνου, ξυλοκάρβουνου, άνθρακος, ξυλανθράκων, καυσόξυλων, πέλλετ, μπριγκέτων, τύρφης, πριονιδιών και υπολειμμάτων ξυλείας, ελαιοπυρήνα, άλλων στερεών καυσίμων και όλων των συναφών και παρεμφερών προϊόντων και κάθε είδους υποστηρικτικών και βοηθητικών υλικών των παραπάνω δραστηριοτήτων. Η εισαγωγή και εξαγωγή των άνω προϊόντων μπορεί να γίνεται από και προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε εκτός αυτής. (β) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο σανίδων, τεμαχίων και παρόμοιων ειδών από φυτικές ίνες, άχυρων ή υπολειμμάτων ξυλείας, συσσωματωμένων με ορυκτές συνδεκτικές ύλες. (γ) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ξυλείας σε φυσική κατάσταση, επεξεργασμένη με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα συντηρητικά, (δ) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ακατέργαστης ξυλείας, άλλης ακατέργαστης ξυλείας (συμπεριλαμβανομένων των σχιστών στύλων και πασσάλων), κορμών ξυλείας κωνοφόρων, κορμών ξυλείας μη κωνοφόρων, κορμών ξυλείας τροπικών δένδρων. (ε) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο στερεών καυσίμων, άνθρακα μη συσσωματωμένου, γαιανθράκων, καυσόξυλων, λιγνίτη, μπριγκέτων, κατασκευασμένων από τύρφη, μπριγκέτων, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων που παράγονται από τον άνθρακα, ξυλάνθρακα καύσιμου, οπτάνθρακα και ημιοπτάνθρακα από λιθάνθρακα, από λιγνίτη ή τύρφη, άνθρακα αποστακτικού κέρατος, στερεών βιοκαυσίμων. (στ) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας, αεριέλαιων, άλλων ελαφρών ελαίων πετρελαίου, ελαφρών παρασκευασμάτων, άλλων μεσαίων ελαίων πετρελαίου, μεσαίων παρασκευασμάτων, άνθρακα μη συσσωματωμένου, βιοκαυσίμων (όχι για κινητήρες), καυσίμων ελαίων, καύσιμων υλών (υγρών και στερεών), καυσόξυλων, λιγνίτη, μπριγκέτων κατασκευασμένων από τύρφη, μπριγκέτων, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων που παράγονται από τον άνθρακα, ξυλάνθρακα καυσίμου, ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια, οπτάνθρακα και ημιοπτάνθρακα από λιθάνθρακα από λιγνίτη ή τύρφη, άνθρακα αποστακτικού κέρατος, πετρελαίου θέρμανσης (παράδοση στην εγκατάσταση του πωλητή), πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή, εμπορίου προπανίου και βουτανίου εμφιαλωμένου, υγραερίου σε φιάλες ή όχι, φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή σε αεριώδη κατάσταση. (ζ) Το χονδρικό εμπόριο πριονιδιών και υπολειμμάτων ξυλείας, σανίδων, τεμαχίων και παρόμοιων ειδών από φυτικές ίνες, άχυρων ή υπολειμμάτων ξυλείας, συσσωματωμένων με ορυκτές συνδετικές ύλες, τύρφης (εκτός αυτής σε μπριγκέτες), λιπασμάτων. (η) Η εισαγωγή και εξαγωγή καθώς και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο συστημάτων θέρμανσης και καύσιμες ύλες αυτών. (θ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, χονδρικό και λιανικό εμπόριο σομπών, καυστήρων, λεβήτων, παντός τύπου ηλεκτρικών ειδών, υδραυλικών ειδών, σωλήνων χαλκού, ανταλλακτικών για τα παραπάνω, απορρυπαντικών. ΙΙ. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί: (α) Να ιδρύει άλλες εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή εξυπηρετούντα τους σκοπούς της εταιρείας, ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρείες ή επιχειρήσεις. (β) Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν. (γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα συναφών προς τις ως άνω δραστηριότητες εργασιών οπουδήποτε, εντός ή εκτός της Ελλάδος. (δ) Να πραγματοποιεί επενδύσεις κεφαλαίων σε μετοχές, τίτλους ή εταιρικά μερίδια επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Κύριος ΚΑΔ
46.71.11ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Δευτερεύοντες ΚΑΔ
46.71.11.09ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
46.73.11ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
46.90ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
46.43ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
46.71.11.05ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΡΙΚΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΥΡΦΗ
47.78.85.04ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΜΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ
47.78.85.11ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΡΙΚΕΤΩΝ, ΣΦΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ
47.78.85.13ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΕΚΟΥΔΙΑ Η ΣΕ ΜΟΡΙΑ
46.73.12.07ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΕΚΟΥΔΙΑ Η ΣΕ ΜΟΡΙΑ
46.71.11.02ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ
46.74.12.02ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΛΕΒΗΤΩΝ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ, ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΚΛΠ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)
46.73.13ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
46.31.11.07ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑ
46.71.11.01ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΜΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ
43.22.12ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
46.71.11.07ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΑ, ΚΑΥΣΙΜΟΥ
46.74ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
46.43.11.09ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ
47.54.54.16ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ
47.78.85.12ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΑ, ΚΑΥΣΙΜΟΥ
47.78.85.05ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
47.78.85.08ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ
46.71.11.03ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ
47.52.45ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
Εταίροι/Άλλα Μέλη
 
Κατηγορία
Ιδιότητα
Ποσοστό

ΦΥΛΑΤΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ενεργός
  (Θητεία από … έως …)

Εταίροι

Μέλος & Διαχειριστής

1
Ημερομηνία ανακοίνωσης
Τύπος Αίτησης / Περιγραφή
Λήψη
10/02/2024

Ανακοίνωση Καταχώρησης Πρακτικού ΓΣ για την έγκριση και δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων
Ημερομηνία καταχώρησης 10/02/2024

10/02/2024

Άρση Αναστoλή Καταχώρισης Επιχείρησης
Ημερομηνία καταχώρησης 10/02/2024

10/02/2024

Ανακοίνωση Καταχώρησης Πρακτικού ΓΣ για την έγκριση και δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων
Ημερομηνία καταχώρησης 10/02/2024

10/02/2024

Ανακοίνωση Καταχώρησης Πρακτικού ΓΣ για την έγκριση και δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων
Ημερομηνία καταχώρησης 10/02/2024

10/02/2024

Ανακοίνωση Καταχώρησης Πρακτικού ΓΣ για την έγκριση και δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων
Ημερομηνία καταχώρησης 10/02/2024

25/04/2023

Αναστoλή Καταχώρισης Επιχείρησης
Ημερομηνία καταχώρησης 25/04/2023

04/01/2016

Ανακοίνωση σύστασης από ΥΜΣ

Scroll to Top